• مقالات ارسالی باید مطابق فایل قالب مقاله شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه تدوین گردند.
  • مقالاتی که با الگوی اجلاس مطابقت نداشته باشند و یا اطلاعات موجود در آنها ناقص باشد در چرخه نشر و اقدامات اجلاس قرار نخواهند گرفت.
  • متن باید با معرفی مختصر موضوع آغاز گردد و با توصیف پژوهش ادامه یابد و در انتها به بحث و نتیجه گیری پرداخته شود.
  • مقالات به وسیله نرم افزار word و با فرمت docx تهیه گردند.
  • حداکثر طول هر مقاله کامل شامل شکل ها و جدول ها که منطبق بر قالب مقاله شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه تهیه می گردد، نباید از 10 صفحه A4 بیشتر باشد.
  • هر مقاله در یک فایل مجزا ارسال گردد.اسم فایل word و pdf مقاله معادل عنوان مقاله ذخیره شود.

الگوی ارسال مقالات فارسی(word و pdf)

الگوی ارسال مقالات انگلیسی(word و pdf)

الگوی ارسال پوستر(تمپلیت پوستر تا ۱۱ آبان به آدرس imtecpapers@gmail.com ارسال گردد)

الگوی ارائه شفاهی(تمپلیت ارائه شفاهی حداکثر 10 اسلاید مطلب فنی تا ۱۵ آبان به آدرس imtecpapers@gmail.com ارسال گردد)