دکتر محمد عسگری

دبیر کمیته علمی اجلاس
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد عسگری

مهندس یدالله همتی

دبیر کارگروه نشست ها
نام و نام خانوادگی :
مهندس یدالله همتی

دکتر شیرین قنبری

مدیر بخش مقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی :
دکتر شیرین قنبری

مهندس فرشید بهجت محمدی

دبیر کارگروه مقالات
نام و نام خانوادگی :
مهندس فرشید بهجت محمدی

مهندس مصطفی درجزی

مسئول دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :
مهندس مصطفی درجزی

مهندس رضا سلیمانی توانی

مدیر بخش اجرایی کارگروه مقالات
نام و نام خانوادگی :
مهندس رضا سلیمانی توانی