• پذیرش مقالات فقط در فاصله زمانی 1 شهریورماه تا 15 آبان ماه 1396 انجام خواهد شد.مقالات ارسال شده پس از تاریخ مقرر بررسی نخواهند شد.
  • داوری مقالات در یک مرحله صورت می پذیرد.
  • هر فرد به عنوان نفر اول مجاز به ارسال حداکثر 3 مقاله بوده و حداکثر 3 بار امکان ویرایش هر مقاله را خواهد داشت.
  • ارسال مقالات فقط از طریق وب سایت امکانپذیر است و مقالاتی که از طرق دیگر ارسال گردد بررسی نخواهند شد.
  • مقالات ارسالی بایستی دارای محتوای پژوهشی مبتنی بر محور های اجلاس باشند و قبلا به هیچ شکلی در جای دیگر چاپ یا ارائه نشده باشند.
  • مقالات باید دارای رویکردهای پژوهشی و کاربردی باشند.(مقالات دارای رویکرد کاربردی در اولویت هستند)
  • مقالات در دوزبان فارسی و انگلیسی پذیرفته می شوند.