جلسه نشست های تخصصی و کمیسیون های مشترک در شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه
جلسه مهندس شریفی دبیر اجلاس شانزدهم با کمیته ها و کارگروه های مرکز فناوری فضای مجازی
جلسه کمیته هماهنگی شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه