منشور اخلاقی IEEE

ما، اعضای IEEE، ضمن آگاهی از اهمیت فن آوری های مان در تأثیرگذاری بر کیفیت زندگی در سراسر جهان وبا پذیرش تعهد شخصی نسبت به حرفه خود، اعضای آن و جوامعی که به آنها خدمت میکنیم ،بدینوسیله خود را متعهد به بالاترین سطح رفتار اخلاقی و حرفه ای دانسته و موافقت می نمائیم که:

1- عالیترین سطوح ایمنی، سلامت و رفاه عمومی را حفظ نموده ، برای پیروی از طرح های اخلاقی و شیوه های توسعه پایدار، و فاش کردن فوری عواملی که ممکن است عموم مردم و محیط زیست را در معرض خطر قرار دهند ، تلاش کنیم

2- از تعارض منافع آشکار یا واقعی هرجا که ممکن باشد احتراز کنیم و در صورت وقوع آن را به طرف های متضرر افشا نمائیم

3- در بیان ادعاها یا برآوردها ، بر اساس داده های موجود ، واقع بین و صادق باشیم

4- از قبول رشوه به هر شکل آن اجتناب بورزیم

5- درک افراد و جامعه از قابلیت ها و پیامدهای اجتماعی تکنولوژی های متعارف و در حال ظهور، از جمله سیستم های هوشمند را بهبود بخشیم

6- صلاحیت های فنی خود را حفظ و افزایش دهیم و تنها زمانی عهده دار وظایف فناورانه برای دیگران شویم که با آموزش یا تجربه یا پس از افشای کامل محدودیتهای مربوطه ، واجد شرایط باشیم

7- به دنبال پذیرش و پیشنهاد انتقادات صادقانه در کارهای فنی ، تصدیق و تصحیح اشتباهات و ستایش به جا از مشارکت سایرین باشیم

8- با افراد منصفانه برخورد کنیم و از اعمال تبعیض های مختلف مبتنی بر نژاد ، مذهب ، جنسیت ، ناتوانی ، سن ، ملیت ، گرایشات جنسی ، هویت جنسی یا بیان جنسیت بپرهیزیم

9- از آسیب رساندن به دیگران ، اموال یا اعتبار آنان و بکارگیری رفتارهای مخرب یا غلط پرهیز کنیم

10- به همکارانمان در توسعه شغلی خود کمک کرده و در پیروی از این منشور اخلاقی از آنان حمایت کنیم هر تغییری در منشوراخلاقی IEEE تنها پس از احرازشرایط زیر انجام می شود: تغییرات پیشنهادی باید حداقل سه (3) ماه قبل از بررسی نهایی توسط هیئت مدیره در موسسه بهمراه درخواستی برای نظر دادن منتشر شوند و همه هیئت های اصلی IEEE باید فرصتی برای بحث در مورد تغییرات پیشنهادی قبل از اقدام نهایی توسط هیئت مدیره داشته باشند و رأی مثبت دو سوم آراء اعضای هیئت مدیره که در زمان رأی دادن حضور داشته باشند، برای تغییرات لازم است.