عنوان خدمات هزینه
ثبت نام ارائه دهنده مقاله رایگان
شرکت در کنفرانس بدون مقاله رایگان
ثبت نام ارائه دهنده مقاله-ویژه اعضای IEEE رایگان
شرکت در کنفرانس بدون مقاله-ویژه اعضای IEEE رایگان
  • برای هر مقاله حتما باید یکی از نویسندگان در کنفرانس ثبت نام نماید.
  • به هر شرکت کننده بسته اطلاع رسانی کنفرانس و نمایشگاه و گواهی شرکت در کنفرانس اهدا خواهد شد.