لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

Mr Darko Ratkaj

Mr Darko Ratkaj Possible use of 5G by Broadcasting organization شیخ مفید 08:30-10