بازگشت به صفحه کامل

Big Production

عنوان پنل: Big Production
نام مسئول پنل: مهندس ابوالفضل صالحی
سخنرانان: آقای احسان علیخانی- مهندس ابوالفضل صالحی
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: خواجه نصیر