بازگشت به صفحه کامل

کاربرد هوش مصنوعی در صداوتصویر

عنوان پنل: کاربرد هوش مصنوعی در صداوتصویر
نام مسئول پنل: دکتر محمد اسلامیان
سخنرانان: مهندس محمد سلطانیان- مهندس علی مرادی ورتونی- مهندس شکری- مهندس الهام آژیر
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: مولانا