بازگشت به صفحه کامل

کاربرد فناوری های الکترومغناطیس در زیرساخت رسانه

عنوان پنل: کاربرد فناوری های الکترومغناطیس در زیرساخت رسانه
نام مسئول پنل: مهندس کوروش لطفعلیان
سخنرانان: مهندس محمد احمدی نژاد- دکتر ابوالفضل مازندرانی- دکتر محسن ناظمیان
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه،13:30-15
مکان برگزاری: شیخ بهایی