بازگشت به صفحه کامل

کاربرد تحلیل داده در رسانه

عنوان پنل: کاربرد تحلیل داده در رسانه
نام مسئول پنل: مهندس عطیه سادات ایروانیان
سخنرانان: هادی ستوده (Webinar)- مهندس علی اصغر جوشقان نژاد- دکتر فرزاد مینویی
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: شیخ بهایی