بازگشت به صفحه کامل

کاربردهای 5G در برودکست

عنوان پنل: کاربردهای 5G در برودکست
نام مسئول پنل: مهندس امیرحسین نافذ
سخنرانان: Dr Darko Ratkaj- دکتر مهدی نوری- مهندس سپیده غندالی
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: شیخ مفید