بازگشت به صفحه کامل

پرفسور محمد قنبری

متخصص حوزه پردازش و انتقال تصویر در دانشگاه تهران و استاد دانشگاه اسکس انگلستان
نام و نام خانوادگی :
پرفسور محمد قنبری