بازگشت به صفحه کامل

نسل های بعدی سیستم های برودکست

عنوان پنل: نسل های بعدی سیستم های برودکست
نام مسئول پنل: مهندس مجید فرخ فر
سخنرانان: Kenneth Wenzel- مهندس مریم صداقت- آقای مهندس حسینی
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ، 13:30-15
مکان برگزاری: شیخ مفید