بازگشت به صفحه کامل

نسل نوین سرورهای ویدیویی و گرافیک

عنوان پنل: نسل نوین سرورهای ویدیویی و گرافیک
نام مسئول پنل: مهندس علیرضا بهادری
سخنرانان: مهندس علی رفائی- مهندس محمد ماسوری- مهندس محمود جان نثاری
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 10:30-12
مکان برگزاری: عطار