لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس یدالهی

مهندس یدالهی تولید و سیگنال رسانی و انتشار بر پایه IP خواجه نصیر 10:30 - 12