لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس هادی ستوده

مهندس هادی ستوده فرآیندکاوی و اهمیت آن در سازمان شیخ بهایی 13:30-15