لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس هادی تایانلو

مهندس هادی تایانلو خدمات میکروسرویس در سازمان ها فیض 08:30-10