لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس مهدی سیاسی فر

مهندس مهدی سیاسی فر کهکشان های لئو و روند جهانی آن خواجه نصیر 08:30-10