لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس مصطفی درجزی

مهندس مصطفی درجزی بررسی و تحلیل کاربرد فناوری امضای دیجیتال در صنعت رسانه شیخ بهایی 08:30-12