لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس مسعود علیخانی

مهندس مسعود علیخانی ارائه راهکارهای نوین برای کاهش خرابی ها در تجهیزات الکترونیک شیخ بهایی 10:30-12