لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس مریم رحیمی

مهندس مریم رحیمی ملاحضات تامین برق جام جم با احداث پست 63.20 کیلو ولت عطار 08:30-10