لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس مرضیه محسنی راد

مهندس مرضیه محسنی راد ارتباط رادیویی یکپارچه با تکنولوژی LTE Tactical شیخ مفید 10:30-12