لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس مرادی ورتونی

مهندس مرادی ورتونی کاربرد های نوآورانه هوش مصنوعی در صنعت رسانه مولانا 10:30 - 12