لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس محمد اسلامیان

مهندس محمد اسلامیان کاربردهای آینده کامپیوتر کوانتومی در یادگیری ماشینی شیخ بهایی 08:30-10