لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس محمدعلی موسوی

مهندس محمدعلی موسوی هوش مصنوعی شناختی شیخ بهایی 08:30-10