لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس محمدعلی بندی داریان

مهندس محمدعلی بندی داریان معماری سازمانی سرویس گرا، فرصت ها و چالش ها فیض 08:30-10