لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس محسن شعبان معظم

مهندس محسن شعبان معظم الزامات ارسال ویدیو و صوت بر بستر اینترنت برای کاربردهای خبرنگاری شیخ مفید 10:30-12