لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس مجید شیخ انصاریان

مهندس مجید شیخ انصاریان توسعه بصری تولیدات تلویزیونی با بهره برداری از VFX و CGI- فرصت ها و چالش ها فیض 13:30-15