لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس مجتبی سیاه تیری

مهندس مجتبی سیاه تیری فناوری های نوین پهبادی عطار 08:30-10