لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس فاطمه فلاحی ویشکایی

مهندس فاطمه فلاحی ویشکایی عوامل موفقیت برودکستر در فضای رسانه ای جدید شیخ مفید 08:30-10