لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس علی رفائی

مهندس علی رفائی نسل نوین سرورهای ویدیویی عطار 10:30-12