لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس علی اصغر جوشقان نژاد

مهندس علی اصغر جوشقان نژاد راهکارهای سازمانی یکپارچه سازی اطلاعات شیخ بهایی 13:30-15