لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس صادقی ( مدیرعامل شرکت ایکا پارس )

مهندس صادقی ( مدیرعامل شرکت ایکا پارس ) بررسی چالش های مدیریت توزیع منابع انرژی در سازمان عطار 10:30 - 12