لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس صاحب زمانی

مهندس صاحب زمانی استراتژی داده و رسانه ذخیره سازی غیر ابری فیض 08:30-10