لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس سید علی روته

مهندس سید علی روته تولید دیتاست و کاربردهای دیتاست مولانا 13:30-15