لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس سید حامد نجفی

مهندس سید حامد نجفی سامانه هوشمندسازی کسب و کار وقایع سازمان مولانا 8:30-10