لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس سپیده غندالی

مهندس سپیده غندالی ارائه سرویس های برودکست بر بستر 5G شیخ مفید 08:30-10