لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس سلطانیان

مهندس سلطانیان ارزیابی کیفیت ویدئو مبتنی بر یادگیری ماشین مولانا 10:30 - 12