لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس سعید منجم زاده

مهندس سعید منجم زاده اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان و حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان فیض 10:30-12