لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس سعادت ثانی

مهندس سعادت ثانی نسل های جدید رسانه های ذخیره سازی فیض 08:30 - 10