لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس درجزی

مهندس درجزی چالش های برنامه ریزی و مدیریت پروژه در رسانه شیخ بهایی 10:30 - 12