لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس حسام الدین شاهرخ

مهندس حسام الدین شاهرخ طراحی و ساخت نسخه بومی سامانه واقعیت افزوده فیض 10:30 - 12