لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس بیژن ابوالحسنی

مهندس بیژن ابوالحسنی فناوری های نوین نوری در افزایش سرعت و ظرفیت شبکه های ارتباطی شیخ مفید 10:30-12