لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس بهرام یعقوب زاده آشوریان

مهندس بهرام یعقوب زاده آشوریان امنیت فاوا و تاثیر بر کسب و کار و زیرساخت مولانا 10:30-12