لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس بهجت محمدی

مهندس بهجت محمدی الزامات و چالش های گذر به زیرساخت IP در رسانه خواجه نصیر 8:30 - 10