لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس امیر سحرخیز

مهندس امیر سحرخیز توسعه بصری تولیدات تلویزیونی با بهره برداری از VFX و CGI- فرصت ها و چالش ها فیض 13:30-15