لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس امیر ذوالفقاری

مهندس امیر ذوالفقاری کاربردهای عملیاتی تعامل و قابلیت همکاری تکنولوژی های مختلف صدا مولانا 15:30-17