لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس احمدرضا شاه طاهری

مهندس احمدرضا شاه طاهری تحلیل و مقایسه فناوری های PTKو PPK در پهپادها و فناوری های نوین تصویربرداری زیر آب عطار 08:30-10