لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس ابوالفضل صالحی

مهندس ابوالفضل صالحی طراحی و تولید اولین برنامه تلویزیونی رسانه ملی مبتنی بر خط تولید صنعت (مجموعه عصر جدید) خواجه نصیر 13:30-15